Zastávky na cestě k dálnici

Zanedbané, odpuzující a nikdo je neopraví ani tak hned nevymění

Nedávno, o Velikonocích, jsem jel z Rakous do Brna a tak jsem sledoval, zda se už srovnala krajina, vesnice a jejich ráz a upravenost u sousedů a u nás… Nu, Mikulov už se co do výstavby a upravenosti s rakouskými městečky srovnat dá, nemluvím o obsahu a účelu výstavných mikulovských objektů, jež vyrostly hnedle u hranic, ale šok pro cestovatele přijde, když opouští Mikulov a všimne si první autobusové zastávky. A pak dalších a dalších, které doprovázejí autobusovou linku Brno – Mikulov a zpět v úseku od Mikulova po Mušovská jezera.

Zchátralé a lidovou tvořivostí zdobené objekty hovoří jasně o naší kulturní úrovni… Víc než slova, povědí fotografie…

Postesknutí i fotografie zastávek jsem poslal panu hejtmanovi Jihomoravského kraje Mgr. Janu Grolichovi, i jeho náměstku pro oblast dopravy, ing. Jiřímu Crhovi. Těším se na odpovědi, třeba se nám a odpovědným osobám podaří odstranit jeden z drobných vřídků ve tváři Jihomoravského kraje a Moravy… O vyjádření jsem požádal i paní starostku Mikulova Jitku Sobotkovou.

A domnívaje se, že tyto boudy patří správci a majiteli silnice I/52, resp. dálnice D 52, což je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), optal jsem se příslušných úředníků, zda je možné zastávky opravit, upravit nebo nahradit jinými. Zde je odpověď:

Dobrý den, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., nám jako pověřenému majetkovému správci silnice, přináleží jen těleso silnice, včetně zastávkového pruhu. Do naší gesce nespadají přístřešky ani nástupní plocha. Vyplývá to ze skutečnosti „komu to slouží, tomu to patří,“ čili tyto objekty se standardně předávají do majetkové správy obcím, v jejichž jsou katastru. Nicméně, z pohledu občana je jedno, kdo se má starat a vidí jen bezútěšnou situaci. Dost těžko se to vysvětluje. Obce nechtějí investovat do předmětného majetku, když úsek výstavby ŘSD prezentuje, že do dvou let se začne stavět dálnice a tím se problém vyřeší, protože se předmětné objekty zruší. V každém případě se zeptám u nás na vedení, co by se v dané věci dalo udělat.  S pozdravem a pěkný den Radek Otruba, referent provozního úseku ŘSD…

Odpověď záhy přišla i od pana hejtmana:

„Dobrý den, pane Vencálku, pan hejtman se s Vaším e-mailem seznámil a na základě jeho pokynu si dovoluji sdělit, že zastávky skutečně mají na starosti obce a města, je tedy dobře, že jste oslovil starostku Mikulova, která snad celou věc vyřeší.“  S pozdravem Vanda Říčná odbor kancelář hejtmana…

A přišlo i psaní od paní starostky. Děkuje za podnět a všímavost: „Máte pravdu, že autobusové zastávky jsou v neutěšeném stavu. Jejich obnova je však v koncepčním řešení, které není právě dlouhodobě řešeno. Tuto tématiku mohu otevřít na příštím setkání starostů regionu a i vy, pokud budete mít více nových informací, tak je uvítám. Pěkné jarní dny vám přeji…  Mgr. Jitka Sobotková, starostka města Mikulova.

A pak přišla odpověď od pana náměstka ing. Jiřího Crhy. Odpověď, která mé nadšení a víru v brzké řešení poněkud zchladila:  Pan náměstek píše: „…na základě Vašeho podnětu jsem nechal prověřit zastávkové přístřešky u silnice I/52 s tímto výsledkem: Vlastníkem silnice I/52, na nichž se tyto přístřešky nacházejí, je stát, zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic, s.p., který však tyto přístřešky nemá evidované ve svém majetku, ačkoliv provozní úsek brněnského závodu připouští, že tyto byly zřejmě skutečně postaveny v rámci výstavby silnice I/52 v úseku Pohořelice – Mikulov. Z hlediska zákonnosti je třeba uvést:v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je výslovně uvedeno v § 14 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, že autobusové zastávky NEJSOU součástí ani příslušenstvím silnice. Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou ani nástupní ostrůvky, zařízení pro zveřejnění jízdních řádů a čekárny linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy, trolejová vedení a jejich sloupy, provozní a technická policejní zařízení.

Po výstavbě silnice I/52 zřejmě nedošlo k převodu těchto přístřešků do majetku obcí, na jejichž katastru se tyto nacházejí. Konkrétně starostka obce Perná a starosta obce Dolní Dunajovice na dotaz pracovníků Krajského úřadu JMK uvedli, že nemají tyto čekárny ve svém majetku, totéž předpokládám i u Bavor. Pro obsluhu zastávek v rámci Jihomoravského kraje navíc nejsou tyto čekárny potřebné. Zároveň jsme prověřili u projektantů, kteří zpracovávají pro ŘSD projekt pro stavbu dálnice  D52, že v úseku Nové Mlýny – státní hranice se počítá s odstraněním těchto čekáren.

Je mi líto, že Vám nemohu podat příznivější informaci, neboť stav čekáren na I/52 je skutečně neutěšený, nicméně je zřejmé, že celý problém vznikl nedotažením majetkoprávních vztahů po dokončení stavby I/52 v devadesátých letech minulého století. Lze se domnívat, že vlastníkem patrně stále zůstává ŘSD, které však danou situaci bude řešit pravděpodobně až s výstavbou D52. Bohužel, mé kompetence v této oblasti jsou limitované a nemohu nikterak ovlivnit způsob nakládání s tímto majetkem…“

Do zastávkové mozaiky přidávám ještě dopis poskytnutý panem Otrubou:

Dobrý den pane Otrubo,

máme na Vás s paní starostkou z Perné velkou prosbu. V našich katastrech kolem hlavní silnice I/52 se nám množí černé skládky. Dostali jsme na Vás kontakt, že to máte na starosti. Přikládám fotky z místa šetření plus mapku pro lepši pochopení. Ráda bych Vás požádala, zdali byste mohli uklidit tato místa v nejkratší možné době. Začíná nám turistická sezóna a nevypadá to vůbec pěkně. Navíc to evokuje k tomu, aby tam lidi přihazovali další a další odpad. Dále bych se chtěla zeptat na zastávku, zdali byste ji mohli zrenovovat, neboť je v žalostném stavu. Velmi pěkně děkuji za Váš čas. S pozdravem & přáním pěkného dne Blanka Hlaváčova starostka obce Horní Věstonice…

Pan Otruba z ŘSD odpověděl, co mu bylo známo, že totiž zastávky jim nepatří…

Nu, ale z odpovědi pana náměstka ing. Crhy i z dopisů starostek a starostů vskutku vyplývá, že kdysi, v devadesátých letech, kdosi, snad v ŘSD zaspal… V každém případě, obce ve svém majetku zastávkové boudy v evidenci nemají… A dle slov pana náměstka Crhy, nemá je zřejmě v evidenci ani Ředitelství silnic a dálnic… Komu tedy patří?

DSC_0749

Na závěr ještě jedno dějství: Jak to s tím naším stavěním je, můžu dosvědčit jako pamětník: v roce 2011 se na brněnské přehradě v rámci družebních vztahů s Vídní křtila loď nazvaná Vídeň. Byl u toho i vídeňský pan starosta Michael Häupl a jeho dopravní experti a povídali jsme si, a oni, že se těší na dálnici z Vídně do Brna, a že s ní právě začínají, a že se dozvěděli, že my taky, a že se tedy sejdeme v roce 2016 u Mikulova a že tam na nás případně chvíli počkají… Možná tam čekají dodnes…

A tak píši ještě odpovědné pracovnici ŘSD, která má na starosti výstavbu dálnice D 52 Ing. Alici Nettigové, proč se vlastně stavba této dálnice tak vleče, Tedy především onoho kousku, zvícího kolem 26 km mezi Pohořelicemi a hranicí s Rakouskem. Tento nový úsek má vést přes mušovská jezera a navázat na již hotovou dálnicí rakouskou, kousek za Mikulovem…  Proč sliby, které tu byly, nebyly splněny…  Dle lidového podání je to proto, že dálnice není v Čechách a Pražáci ji nepotřebují, nebo se zaspalo s přípravou, neboť pro ŘSD nebyly peníze, nebo vázl a vázne výkup pozemků? Nebo za to mohou aktivisté, Děti Země z Brna, v čele s Miroslavem Patrikem, které podávají námitky k výstavbě kdekoli čehokoli v republice, či snad je to spolek Voda z Tetčic, za nímž stojí bývalý místostarosta Tetčic Josef Dvořák, díky jehož námitkám se soudy desítky měsíců zabývají desítkami podání…(Abychom byli objektivní, některé podněty obou spolků soud vskutku akceptoval a projektanti nebo úředníci museli plány přehodnotit.) Nebo je to proto, že svého času nebyl schválen Územní plán Jihomoravského kraje a tak se všechno pozdrželo?

Ing. Nettigová píše:

Ve věci autobusových zastávek na silnici I/52 od Nových Mlýnů po hranice s Rakouskem Vás již správně informoval kolega Otruba, jehož výklad mohu jen potvrdit. Všechny přístřešky po trase stávající I/52 budou v úseku připravované D 52 rušeny. Na Vaši žádost o informaci, v jakém stadiu příprav je nyní D 52: Dokumentace jednotlivých etap je rozsáhlá a je veřejně dostupná na stránkách ŘSD a průběžně dochází k její aktualizaci. Odkazuji na ni. A na závěr sděluji, že máte pravdu v tom, že příprava staveb se zdržela zejména problematikou neschváleného Územního plánu JMK. V roce 2011 byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které ale Nejvyšší správní soud svým rozsudkem v roce 2012 zrušil. Bez schválení této dokumentace, která upřesňuje polohu D 52 na krajské úrovni, nebylo možné v investorské přípravě D 52 plnohodnotně pokračovat, vyjma obchvatu Mikulova, kde byla dálnice zanesena v územním plánu města Mikulova. Zpracování nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje začalo pak v roce 2014 a byly schváleny až v roce 2016…  Aktuálně doplňuji, že dne 24. 4. v 15:00 h proběhne v Pohořelicích veřejné projednání dokumentace EIA, kterého se můžete v případě zájmu také zúčastnit…

A tak ještě krátká informace ze zmíněných materiálů ŘSD: Píše se tam, že dálnice je součástí evropské sítě TEN-T Baltsko-jadranského koridoru a tvoří důležité spojení Polska, Moravy a Rakouska. Nicméně, s dokončením celé cca 53 km dlouhé dálnice z Brna k hranicím s Rakouskem se počítá až v roce 2031. Posledním úsekem bude překlenutí mušovských jezer. Zatím není stanoveno jak těchto 5 624 metrů překonat, uvažuje se o násypu, nebo estakádě.

A malebné přístřešky? Ještě nejméně dva roky budou vypovídat o našem specifickém přístupu k výstavbě dálnic. O rozkvětu naší krajiny…  O domácích i mezinárodních slibech. O naší kulturnosti…

Autor článku:
Fotografie:
Autor textu